Μητροπολίτης Κυθήρων για κλείσιμο εκκλησιών: Η κυβέρνηση «υπερβαίνει τα εσκαμμένα»

Το «λάβαρο της επανάστασης» κατά της κυβέρνησης για το κλείσιμο των εκκλησιών, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, σηκώνει ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ καθώς με σκληρή του επιστολή κάνει λόγο για «υπέρβαση εσκαμμένων…».

Ο Μητροπολίτης Σεραφείμ εκφράζει αρχικά τη διαφωνία του με την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ενώ βάλλει κατά της κυβέρνησης.

Όπως λέει αρχικά για την απόφαση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας

: «Ἄλλο εἶναι οἱ Ἱεροί Ναοί μας (ἡ Πνευματική Κιβωτός, τό Ἱερόν Θεραπευτήριον, τό ψυχικόν Ἰατρεῖον) καί ἄλλα τά διάφορα καταστήματα, Ἐκπαιδευτήρια καί Κέντρα συγκεντρώσεων. Δι΄αὐτόν τόν λόγον δέν ἐνδείκνυνται αἱ ἀπολυμάνσεις ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἀλλά ἀρκεῖ ὁ ἐξαερισμός».

Και συνεχίζει λέγοντας πως «εάν ἀσκοῦνται ἀφόρητες πιέσεις σφραγίσεως τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας, τότε ταπεινῶς φρονῶ ὅτι τήν ἀντιμετώπισιν τοῦ προβλήματος ἄς τήν ἀναλάβῃ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς ἔκτακτον σύγκλησίν Της*», και όπως υποστηρίζει «Οὐδέποτε εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν μας Ἱστορίαν ἐλήφθη τοιοῦτον γενικόν μέτρον».

Παράλληλα, επιτίθεται στην κυβέρνηση για την απόφασή της μετά την ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, τονίζοντας πως «συνιστᾶ ἀνοίκειον καί ἀνάρμοστον συμπεριφοράν πρός τήν καθ΄ Ἑλλάδα Ὀρθόδοξον Καθολικήν Ἐκκλησίαν μέ δυσμενέστατον ἀντίκτυπον εἰς τάς ψυχάς τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Πληρώματος».

Μάλιστα, καταλήγει αναφέροντας: «Ας τό γνωρίζουν οἱ ἡγέτες τοῦ Ἔθνους μας ὅτι, ἐάν οἱ ἀδίστακτοι γείτονές μας ἐξ ἀνατολῶν προχωρήσουν εἰς τά σκοτεινά σχέδιά των καί αἱματοκυλίσουν τόν τόπον μας, ὁ πιστός Ἑλληνορθόδοξος Λαός μας δέν θά καταφύγῃ εἰς τά Ὑπουργεῖα, ἀλλά εἰς τούς Ἱερούς μας Ναούς. Ἄς μήν τούς στεροῦμε τήν μεγάλη εὐλογία τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῆς Θείας Κοινωνίας».

Αναλυτικά το κείμενο του Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ:

“Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε. Ἅγιοι Συνοδικοί. Εὐλογεῖτε˙

Ἐπιτρέψατέ μοι, προκειμένης τῆς σημερινῆς ἐκτάκτου Συνεδριάσεως τῆς Δ.Ι.Σ., νά ἐπαναλάβω τήν ἀποστολήν τοῦ ὡς ἄνω ἡμετέρου ἐγγράφου μετά τοῦ παρόντος Ὑστερογράφου. Ἔχων ὑπ’ ὄψιν τήν πολλαχόθεν, καί κυρίως ἐκ τῆς Κρατικῆς ἡγεσίας, ἀσκουμένην πίεσιν παρακωλύσεως τῆς Θείας Λατρείας εἰς τούς Ἱερούς Ναούς καί τάς Ἱεράς Μονάς μας διά προληπτικούς λόγους εἰς καταπολέμησιν καί ἀντιμετώπισιν τοῦ κορωνοϊοῦ, καί ἐμμένων εἰς τά διαλαμβανόμενα εἰς τό ἐν θέματι ἔγγραφόν μου, βαθυσεβάστως προάγομαι νά παρακαλέσω θερμῶς Ὑμᾶς καί τήν περί Ὑμᾶς Ἱεράν Σύνοδον διά τά ἑξῆς:

1. Θερμοτάτην παράκλησιν ὑποβάλλω ἵνα ἐμμείνῃ ἡ Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος εἰς ὅσα ἀπεφασίσθησαν καί ἐδημοσιεύθησαν μετά τήν πρόσφατον Τακτικήν Συνεδρίαν Αὐτῆς (Ἀνακοινωθέν, Συνοδική Ἐγκύκλιος, Δέησις) καί οὐδέν πλέον. Ἐν τοῖς πράγμασι ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἄχρι σήμερον εἴτε ἀπέχει διά προληπτικούς λόγους, ὅταν ὑφίστανται σοβαροί λόγοι ὑγιείας, εἴτε συμμετέχει εἰς τήν Θείαν Λατρείαν καί τήν Θείαν Κοινωνίαν ἀθρόως καί ἀφόβως , ὑποκινούμενος ὑπό τῆς θερμῆς πίστεώς του, ἐλευθέρως καί ἀβιάστως. Μή στερήσωμεν, πρός Θεοῦ, τούς Χριστιανούς μας τῶν πνευματικῶν εὐκαιριῶν τῆς Θείας Λατρείας καί τῆς Θείας Κοινωνίας. Ἡ Ἁγία μας Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία ἐλευθέρως προσκαλεῖ, ἀλλά δέν ἐκβιάζει καί δέν ὑποχρεώνει κανένα. Ἄλλο εἶναι οἱ Ἱεροί Ναοί μας (ἡ Πνευματική Κιβωτός, τό Ἱερόν Θεραπευτήριον, τό ψυχικόν Ἰατρεῖον) καί ἄλλα τά διάφορα καταστήματα, Ἐκπαιδευτήρια καί Κέντρα συγκεντρώσεων. Δι΄αὐτόν τόν λόγον δέν ἐνδείκνυνται αἱ ἀπολυμάνσεις ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἀλλά ἀρκεῖ ὁ ἐξαερισμός.

2. Ἐάν ἀσκοῦνται ἀφόρητες πιέσεις σφραγίσεως τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας, τότε ταπεινῶς φρονῶ ὅτι τήν ἀντιμετώπισιν τοῦ προβλήματος ἄς τήν ἀναλάβῃ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς ἔκτακτον σύγκλησίν Της*,

καί 3. Οὐδέποτε εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν μας Ἱστορίαν ἐλήφθη τοιοῦτον γενικόν μέτρον. Εἰς τήν Βασιλίδα τῶν πόλεων καθιερώθη ἡ ἑορτή τῆς Προόδου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τήν πρώτην (1ην) Αὐγούστου, ὅτε ἐλιτανεύετο ὁ Τιμίος Σταυρός, τό Πανάγιον Ξύλον, ἀπό Ἱερόν Ναόν εἰς Ἱερόν Ναόν (καθ΄ὅλον τόν Δεκαπενταύγουστον) εἰς ἀποτροπήν τῶν λοιμικῶν νόσων καί λοιμωδῶν ἀσθενειῶν. Καί ἡ ἑορτή αὐτή ὑφίσταται μέχρι σήμερον.

Ταπεινήν πρότασιν ὑποβάλλω ὁ Τίμιος Σταυρός τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος θά ὑψωθῇ εἰς τό μέσον τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας κατά τήν προσεχῆ ἑορτήν τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως νά παραμείνῃ εἰς τό Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μέχρι καί τῆς ἡμέρας τοῦ Μεγάλου Σαββάτου εἰς ἐνίσχυσιν καί πνευματικήν βοήθειαν τοῦ Χριστωνύμου Λαοῦ. Βαθυσεβάστως † Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθἠρων Σεραφείμ *Σημείωσις: Παρά τήν ὑπ΄ἀριθ.3013/10-3-2020 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου ἡ ὁποία ἀνγνώσθη τήν Β΄Κυριακήν τῶν Νηστειῶν εἰς τούς Ἱερούς Ναούς μας, ἀλλά καί τήν ἐξαγγελίαν τῆς συγκλήσεως τῆς Ἐκτάκτου Συνόδου τῆς 16ης Μαρτίου 2020, ἐλήφθη καί ἐδημοσιεύθη ἡ ὑπ’ἀριθ. 2867/Υ1 Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφασις τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας μέ θέμα: «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργίας καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 16-3-2020 ἕως 30-3-2020».

Ἡ μονομερής αὐτή ἀπαγόρευσις τῆς τελέσεως τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Κυριακῶν καί τῆς Θεομητορικῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου κατά τό εἰρημένο διάστημα, παρά τήν σαφῆ τοποθέτησιν καί Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, προσκρούουσα εἰς τάς Σχέσεις συναλληλίας μεταξύ Ἐκκλησίας καί Κράτους, λυπεῖ βαθύτατα τόν Ὀρθόδοξον Χριστιανικόν Κόσμον καί συνιστᾶ ἀνοίκειον καί ἀνάρμοστον συμπεριφοράν πρός τήν καθ΄ Ἑλλάδα Ὀρθόδοξον Καθολικήν Ἐκκλησίαν μέ δυσμενέστατον ἀντίκτυπον εἰς τάς ψυχάς τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Πληρώματος. Ὅλοι φροντίζομεν διά τήν ἐξασφάλισιν τῆς δημόσιας ὑγιείας καί τήν ἀσφαλῆ ἀντιμετώπισιν τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. Ὄχι, ὅμως, καί μέχρις αὐτοῦ τοῦ σημείου, καθ΄ὅ ἡ κρατική ἐξουσία «ὑπερβαίνει τά ἐσκαμμένα».

Διά τοῦτο θεωρεῖται ἐπάναγκες πρός ἀποφυγήν ἄλλων θλιβερῶν παραμέτρων νά συγκληθῇ τό συντομώτερον τό ἁρμόδιον διά τά σοβαρότατα αὐτά θέματα Ὄργανον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τά super market, φερ’ εἰπεῖν, θά λειτουργοῦν καθ’ ὅλας τάς ὥρας τῶν Κυριακῶν, καί τῶν ἄλλων ἡμερῶν, διά νά παρέχουν τόν ὑλικόν ἄρτον, ἐνῷ οἱ Ἱεροί Ναοί μας παρακωλύονται νομικῶς διά νά προσφέρουν εἰς τούς πιστούς τόν Οὐράνιον Ἄρτον τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἄς τό γνωρίζουν οἱ ἡγέτες τοῦ Ἔθνους μας ὅτι, ἐάν οἱ ἀδίστακτοι γείτονές μας ἐξ ἀνατολῶν προχωρήσουν εἰς τά σκοτεινά σχέδιά των καί αἱματοκυλίσουν τόν τόπον μας, ὁ πιστός Ἑλληνορθόδοξος Λαός μας δέν θά καταφύγῃ εἰς τά Ὑπουργεῖα, ἀλλά εἰς τούς Ἱερούς μας Ναούς. Ἄς μήν τούς στεροῦμε τήν μεγάλη εὐλογία τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῆς Θείας Κοινωνίας”.

Source: ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Leave a Reply

%d bloggers like this: